FUNDACJA

Na początku 2018 roku Dom Emisyjny Manuscriptum powołał do życia.....

FUNDACJĘ GALLA ANONIMA,

której celami statutowymi są m.in.

Inicjowanie i wspieranie awangardowych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony pamięci zabytków literatury i sztuki rękodzielniczej, stanowiących polskie i światowe dziedzictwo kulturowe;

Upowszechnianie wiedzy na temat literackich zabytków polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego w celu kultywowania polskiej i światowej tradycji;

Popularyzacja idei kolekcjonerstwa pamiątek polskiej kultury i historii;

Wspieranie jednostek edukacyjnych w upowszechnianiu wiedzy wśród dzieci
i młodzieży o zabytkach literackich oraz innych „dobrach kultury” mających obiektywną wartość historyczną i artystyczną, stworzonych ludzkim talentem;

Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji sztuki wydawniczej i introligatorskiej;

Prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej, naukowej oraz kulturalnej;

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Chcemy wykorzystywać nasze możliwości oraz potencjał finansowy do wspierania statutowych celów Fundacji i promować ideę budowy Pomnika Galla Anonima w Polsce.