Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANUSCRIPTUM
§1 Postanowienia ogólne
1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego manuscriptum.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym manuscriptum.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2) Sklep Internetowy manuscriptum.pl, działający pod adresem www.manuscriptum.pl prowadzony jest przez firmę Manuscriptum sp. z o.o., zrejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000654355. Siedziba firmy / adres korespondencyjny: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
3) Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.manuscriptum.pl oraz profilu firmy Manuscriptum na portalu facebook.com.
4) Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.manuscriptum.pl , w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Manuscriptum sp. z o.o.;
b) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
c) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Manuscriptum sp. z o.o. skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta;
d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
f) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
g) Realizacja zamówienia – dostarczenie zamówionych produktów do Klienta;
h) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
i) Sprzedawca – firma Manuscriptum sp. z o.o.
5) Do korzystania ze Sklepu Internetowego manuscriptum.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego manuscriptum.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6) Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego manuscriptum.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
7) Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego manuscriptum.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego manuscriptum.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8) Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego manuscriptum.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego manuscriptum.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Manuscriptum sp. z o.o..
9) Manuscriptum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania Newslettera osobom, które zapisały się do otrzymywania Newslettera w Sklepie Internetowym.
§ 2 Składanie zamówień
1) Zamówienia w Sklepie Internetowym manuscriptum.pl można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
2) Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie manuscriptum.pl produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku „Do koszyka”. Następie Klient wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
c) wyboru sposobu płatności.
3) W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy manuscriptum.pl zawiadomi o tym fakcie Klienta. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
§ 3 Formy płatności i dostawy
1) Cena na stronie Sklepu Internetowego manuscriptum.pl zamieszczona przy oferowanym produkcie zawiera podatek VAT i jest podawana w złotych polskich. Zawiera także koszty przesyłki, jako, że wszystkie produkty wysyłane są za darmo (w wyjątkowych przypadkach, przy produkcie może widnieć inne wskazanie)
2) Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów.
3) Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) zwykły przelew bankowy na konto Manuscriptum,
b) płatność za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach przez Internet PayU,
c) płatność kredytem bankowym udzielanym przez odpowiedni bank w systemie PayU, przyznawanym on-line na zasadach określonych w regulaminie PayU oraz regulaminie bankowym;
d) płatność za pobraniem przy odbiorze towarów (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy oraz zamówionego produktu).
4) W przypadku gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane.
5) Zamówienie z manuscriptum.pl jest realizowane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem manuscriptum.pl. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub po wcześniejszym kontakcie i zatwierdzeniu przez Sprzedawcę, kurierem.
§ 4 Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
2. Po złożeniu zamówienia obsługa sklepu internetowego manuscriptum.pl skontaktuje się z Klientem, w celu podania informacji dotyczących czasu realizacji zamówienia.
3. Zamówienie krajowe realizowane jest w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. manuscriptum.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 3 dni robocze, o czym Klient zostanie powiadomiony.
4. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
§ 5 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Klienta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę i przesłać go za pośrednictwem e-mail bądź pisemnie na adres Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Wzór: http://manuscriptum.pl/wzor_odstapienia_od_umowy.pdf
7. Jeżeli Klient skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
8. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Klient dostarcza lub przesyła na adres Sklepu Internetowego manuscriptum.pl zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
9. Klient z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu Internetowego.
10. Jeżeli zwracany przez Klienta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności może obniżyć zwracaną kwotę na rzecz Klienta o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
11. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
12. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
a. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
c. której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
15. Sklep Internetowy manuscriptum.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy manuscriptum.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
§ 6 Warunki reklamacji
1. Reklamacje należy składać na adres podany na stronie Sklepu Internetowego manuscriptum.pl
2. Składając reklamację należy dostarczyć do Manuscriptum sp. z o.o. reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz uzasadnieniem powodu reklamacji.
3. Manuscriptum sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Manuscriptum sp. z o.o. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego manuscriptum.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
2. Sklep Internetowy manuscriptum.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep Internetowy manuscriptum.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
5. Towary oferowane na stronach manuscriptum.pl, ich nazwy oraz znaki towarowe są wyłączną własnością ich producenta i podlegają ochronie prawnej.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że właściciel sklepu jest producentem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów lub ich dystrybutorem.
7. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu manuscriptum.pl jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.
8. Sklep Internetowy manuscriptum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy manuscriptum.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego manuscriptum.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
9. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie Internetowym strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12-03-2018 r.
§8 Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu.
4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Sklep za uprzednią zgodą klienta, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Klientowi korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
8. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Klienta, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
9. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
10. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres: info@manuscriptum.pl bądź pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy: Manuscriptum sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa